Uwaga! zmiana nazwy Uczelni

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1560), z dniem 1 września 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

 
afdfasdsd
 
 
 
Zapraszamy na studia podyplomowe,

kursy i szkolenia


Rekrutacja na studia podyplomowe
 
do 30.09.2021 r.
 
 
W ofercie kształcenie specjalizacyjne
 
oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne

dla pielęgniarek i położnych!!!
 
 
 
 

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest on-line przy pomocy systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Link do rekrutacji w IRK znajduje się powyżej. Po założeniu konta w systemie IRK (rejestracja) - należy aktywować konto za pomocą otrzymanego na maila linka. Uwaga! Podczas rejestracji konta wybieramy rodzaj rekrutacji - zaznaczamy "Rekrutacja na studia podyplomowe" (jednocześnie należy odznaczyć: Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie). Po zalogowaniu do konta w IRK należy po kolei: wypełnić dane osobowe; wybrać kierunek studiów podyplomowych (plusikiem rozwijamy drzewo wyboru), uzupełnić informacje dot. wykształcenia w menu dyplom. Każdy etap należy zapisać. Po uzupełnieniu danych przechodzimy do zakładki wydruki i pobieramy podanie (pobierz dok. pdf.). Wygenerowane podanie należy wydrukować i podpisać. Podpisane podanie wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w CSP. Dokumenty należy składać w białej papierowej teczce. Przy składaniu dokumentów należy okazać się oryginałem dyplomu w celu potwierdzenia kopii dyplomu za zgodność. 

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/2022

 • Kadry i płace w praktyce
 • E-administracja i zarządzanie projektami 
 • Zamówienia publiczne
 • Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Pozyskiwanie i administrowanie funduszami europejskimi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość i controlling
 • Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Zarządzanie ochroną danych osobowych
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera 
 • Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -  oligofrenopedagogika
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie oświatą
 • Etyka i filozofia 
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną
 • Nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • E-administracja i zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

 

Pozyskaj dofinansowanie do kształcenia na studiach podyplomowych z PUP

Rusza nowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. 

Nabór wniosków będzie realizowany w terminie od 08 do 12 lutego 2021 r.


Poniżej link do możliwości pozyskania dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach środków z PUP.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie studiów podyplomowych dla bezrobotnych


 

Rekrutacja uzupełniająca na studia podyplomowe 2020/2021
 

Informujemy, że do 07 listopada br. trwa rekrutacja uzupełniajaca na poniższe studia podyplomowe:

Zniżki:  
30% - w przypadku podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów podyplomowych (30 % wartości opłaty niższej jednego rodzaju studiów)
20% - dla absolwentów PWSZ we Włocławku 
10% - dla osób skierowanych przez zakład pracy (minimum 3 osoby z jednego zakładu pracy)     
10% - w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za cały cykl studiów
 
Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej!

 


Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października

w związku z COVID-19

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

 


Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie grupy min. 15 uczestników.

 
Zniżki:  
30% - w przypadku podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów podyplomowych (30 % wartości opłaty niższej jednego rodzaju studiów)
20% - dla absolwentów PWSZ we Włocławku 
10% - dla osób skierowanych przez zakład pracy (minimum 3 osoby z jednego zakładu pracy)     
10% - w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za cały cykl studiów
 
Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej!


"Aktywny Samorząd" - dofinansowanie do kosztów kształcenia
 
m.in. na studiach podyplomowych
 
Gmina Miasto Włocławek jest realizatorem finansowanego ze środków Państwowej Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". W ramach Modułu II oferowane jest wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, doktoranckie). Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne.
Obecnie do 10 październiak br. trwa nabór wnioskó w ramach w/w programu na I semestr roku akademickiego 2020/2021. Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW (https://sow.pfron.org.pl).
 
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Dla osób mieszkających poza Włocławkiem: Jednostki organizacyjne samorządów powiatowych np. PCPR, GOPS, MOPR, WCPR. 

Projekt: Aktywni na rynku pracy - wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy u min. 28% z 65 osób powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących) poprzez realizację szkoleń, studiów podyplomowych, pośrednictwa pracy oraz utworzenie miejsc pracy dla 35 os. z ww. grup poprzez przyznanie dotacji. Realizację projektu zaplanowano do dnia 30.06.2021 r.

Więcej informacji tutaj.


Pozyskaj dofinansowanie do kształcenia na studiach podyplomowych z PUP!

Poniżej link do możliwości pozyskania dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach środków z PUP.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dofinansowanie studiów podyplomowych dla bezrobotnych


Uwaga! Zawieszenie zajęć dydaktycznych do 24 maja br.

W związku ze wzrostem zachorowań na wirus COVID-19 w Polsce, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku wydłuża okres zawieszenia zajęć do 24 maja 2020r. Zawieszenie zajęć dotyczy kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, w tym studiach podyplomowych

Do 26 kwietnia zawieszone zostało kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów. Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Obowiązek kształcenia zdalnego

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć Ministerstwo wprowadziło obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie 26 marca 2020 r.

Kształcenie on-line: nowe zasady

Ministerstwo wprowadziło regulację prawną pozwalającą na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Szkolenie "Mentor - opiekun praktyk"

Zakład Pedagogiki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół klas I – III oraz nauczycieli i wychowawców innych placówek wychowawczo opiekuńczych na szkolenie Mentor – opiekun praktyk.


Celem szkolenia jest zapoznanie obecnych i przyszłych zakładowych opiekunów praktyk z regulaminem i programem praktyk studenckich ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i praw opiekuna oraz studenta. W części drugiej spotkania oferujemy Państwu udział w sesji warsztatowej, którą poprowadzą nauczyciele akademiccy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Szczegółowy program spotkania do pobrania poniżej.
 
Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2020 r. w budynku dydaktycznym Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przy ul. Mechaników 3. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie wymaganej grupy uczestników. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające udziału w szkoleniu.
 
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
lub złożyć osobiście w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3, pok. nr 17 do dnia 17 lutego 2020 r.
 
W celach organizacyjnych bardzo prosimy o mailowe potwierdzenie liczby uczestników z danej placówki do dnia 17 lutego 2020 r. na jeden z poniższych adresów mailowych:
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Uwaga! zmiana nazwy Uczelni

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1560), z dniem 1 września 2019 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa we WłocławkuSzachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

CSPiDZ prowadzi zapisy na kurs Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej organizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie poinformowało o wprowadzeniu od dnia 1 września 2017 roku elementów gry w szachy do edukacji wczesnoszkolnej. Ma to na celu nie tyle nauczenie dzieci zasad tej gry, co wykorzystanie jej do wszechstronnego ich rozwoju.

Kurs skierowany jest do czynnych nauczycieli przedszkolnych oraz pracujęcych z dziećmi klas I - III szkoły podstawowej. Uzupełni on dotychczasowe wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o nowy moduł. Celem kursu jest zapozanie nauczycieli z zasadami gry w szachy, jaki i dydaktyki i metodyki jej nauczania. Tym samym ukończenie kursu umożliwi nauczycielom wspieranie rozwoju ogólnego wychowanków poprzez nauczanie gry w szachy oraz poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji. Liczba godzin w ramach kursu: 30 h, koszt: 340 zł.

 Szkolenie: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 
ISO/IEC 27001/2017 

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku prowadzi nabór na 2 dniowe (16 h) szkolenie certyfikowane przez TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.: „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001/2017”, które odbędzie się w październiku 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskają zewnętrzny certyfikat wg najnowszej normy wystawiony przez TŪV SŪD Polska Sp. z o.o. Koszt szkolenia 800 zł.
 


Rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Terapii integracji sensorycznej


Dnia 6 kwietnia 2019 r. odbyło sie uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Terapii integracji sensorycznej. Była to pierwsza edycja studiów podyplomowych z tego zakresu. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi. Do pierwszej edycji studiów przystąpiło 29 słuchaczy. Słuchacze uzyskali kwalifikacje do diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Uczelnia przykłada ogromną wagę do kształcenia praktycznego, dlatego pozyskała do prowadzenia zajęć na tym kierunku rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie wykładowców i instruktorów. 

 


 
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia
 
specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych 
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
 
- Pielęgniarstwo geriatryczne
- Pielęgniarstwo rodzinne
- Pielęgniarstwo internistyczne
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- Pielęgniarstwo chirurgiczne
- Pielęgniarstwo pediatryczne
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 
- Leczenie ran
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
- Wywiad i badanie fizykalne
- Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 
Rekrutacja tylko za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych! (SMK)
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
 
Informacje dot. zakładania konta w SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 

 


Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek
 
i położnych
 
Osoby, które złożyły w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na szkolenie: Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, którego rozpoczęcie zaplanowane jest na 21 września 2018 r. informujemy, iż zgodnie z § 30 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z powodu większej liczby kandydatów niż miejsc na kursie w dniu 15 września 2018 r. o godz. 12.00 w budynku dydaktycznym PWSZ we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/24 (aula) zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej (test wiadomości).
 
Zakres wiadomości na egzaminie wstępnym - wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.  (http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html)  z wyłączeniem rozdziałów nr 5, 7, 8, 9, 10, 11.
 
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w kursie specjalistycznym Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz udziału w egzaminie wstępnym do dnia 12 września 2018 r. do godz. 14.00.
 
Potwierdzenie należy przesłać mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Prosimy również o monitorowanie swojego konta w systemie SMK. W przypadku niewłaściwego lub niepełnego uzupełnienia wniosku na szkolenie, wnioski będą zwracane w celu uzupełnienia bądź korekty.
 
Nabór na kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa został zakończony!


Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

W dniu 06 lipca 2018 r. o godz. 15.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Mechaników 3, odbyło się uroczyste rozdanie świadectw absolwentom studiów podyplomowych z zakresu:
 • Administracji publicznej,
 • Rachunkowości i finansów z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji,
 • Rozwoju kompetencji cyfrowych - podstaw programowania dla nauczycieli.

Abslowenci w/w studiów podyplomowych otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikaty z rąk Prorektora ds. nauczania i studentów dr. Roberta Musiałkiewicza oraz kierowników studiów podyplomowych: dr Anety Szóstek, mgr Jacka Wojciechowskiego, mgr Piotra Grudzińkiego oraz dr. inż. Marcina Kacprowicza.Szkolenie: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 
ISO/IEC 27001/2017

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zorganizowało szkolenie certyfikowane przez TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.: „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001/2017”, które odbyło się 9 - 10 czerwca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskali zewnętrzny certyfikat wg najnowszej normy wystawiony przez TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.
 

 
Szkolenie - „Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce samorządu
 
terytorialnego w związku z wejściem w życie RODO” - 15 maja 2018 r. - Włocławek
 
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku organizuje bezpłatne szkolenie „Nowe zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie RODO”, które odbędzie się 15 maja 2018 r. w godz. 9:00 - 16:00 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (aula w budynku przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, 87-800 Włocławek). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
 

Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia
 
specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych planowane na 2018 rok
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
 
- Pielęgniarstwo geriatryczne
- Pielęgniarstwo rodzinne
- Pielęgniarstwo internistyczne
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- Pielęgniarstwo chirurgiczne
- Pielęgniarstwo pediatryczne
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 
- Leczenie ran
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
- Wywiad i badanie fizykalne
- Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I
 
Rekrutacja tylko za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych! (SMK)
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
 
Informacje dot. zakładania konta w SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 

 Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

CSPiDZ prowadzi zapisy na kurs Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej organizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie poinformowało o wprowadzeniu od dnia 1 września 2017 roku elementów gry w szachy do edukacji wczesnoszkolnej. Ma to na celu nie tyle nauczenie dzieci zasad tej gry, co wykorzystanie jej do wszechstronnego ich rozwoju.


Kurs skierowany jest do czynnych nauczycieli przedszkolnych oraz pracujęcych z dziećmi klas I - III szkoły podstawowej. Uzupełni on dotychczasowe wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o nowy moduł. Celem kursu jest zapozanie nauczycieli z zasadami gry w szachy, jaki i dydaktyki i metodyki jej nauczania. Tym samym ukończenie kursu umożliwi nauczycielom wspieranie rozwoju ogólnego wychowanków poprzez nauczanie gry w szachy oraz poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji. Liczba godzin w ramach kursu: 30 h, koszt: 340 zł.

 


Startuje Regionalny Fundusz Szkoleniowy


W Kujawsko-Pomorskiem powstał marszałkowski Regionalny Fundusz Szkoleniowy, udzielający małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesową i budowanie strategii rozwojowych. Na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika będzie można dostać nawet 5 000 złotych. System właśnie startuje, pierwszy nabór wniosków jeszcze we wrześniu. Do podziału jest 25 milionów złotych.

Szczegółowe informacja na stronie TARR"Aktywny samorząd" - dofinansowanie do kosztów kształcenia

Studenci/słuchacze niepełnosprawni mogą starać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd”.
O dofinansowanie kosztów mogą ubiegać się słuchacze studiów podyplomowych posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
W ramach dofinansowania można ubiegać się o: 
1. ZWROT OPŁAT ZA STUDIA (czesne)
2. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA, na który składają się np.:
zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
dojazdy,
dostęp do Internetu,
uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
zakupy przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę np. podręczniki, materiały biurowe itp. 
 
Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Dla osób mieszkających poza Włocławkiem: Jednostki organizacyjne samorządów powiatowych np. PCPR, GOPS, MOPR, WCPR. 
Dla osób mieszkających we Włocławku: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku (ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek)
Wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy 2017/2018 przyjmowane są do 10 października 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w pokoju nr 2. KONTAKT: Grażyna Kołaczyńska  - pracownik MOPR we Włocławku, tel. (54) 411-63-12 wew. 44

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

W dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Mechaników 3, sala 302 odbyło się uroczyste rozdanie świadectw absolwentom studiów podyplomowych:

Administracja publiczna,
Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego,
Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 


Odbiór zaświadczeń o ukończeniu Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 
Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego zaprasza uczestników Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu. 
Zaświadczenia można odbierać w CSPiDZ pok. nr 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Wyjątkowo w dniach 1-2 czerwca br. zaświadczenia będą do odbioru w Dziale Nauczania pok. nr 12.


Szkolenie Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego


W dniu 12 maja 2017 r. Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego zorganizowało szkolenie pn. "Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego". Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i przedstawienia ostatnich zmian wprowadzonych do KPA. Zmiany w przepisach KPA mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji w usprawnieniu procedur administracyjnych. Przepisy KPA stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. Szkolenie przeprowadził dr  Tomasz Brzezicki – radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca PWSZ we Włocławku i  UMK w Toruniu. Dr Tomasz Brzezicki specjalizuje się w administracyjnych zagadnieniach procesu inwestycyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze inwestorów indywidualnych jak i organów administracji publicznej (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w latach 2001-2014). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
 


Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego PWSZ we Włocławku we współpracy z Biurem Karier i Zakładem Pedagogiki zorganizowało w dniach od 6 maja do 14 maja 2017 r. w  Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.  
Celem kształcenia 36-godzinnego kursu w ramach poszczególnych bloków tematycznych,  było zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami prawnymi, pedagogicznymi a także z obszaru turystyki, krajoznawstwa oraz sportu i rekreacji, które pozwalają na podejmowanie samodzielnej działalności pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej w trakcie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także dają niezbędne kompetencje do wykonywania pracy wychowawcy w trakcie zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zajęcia realizowane były zarówno w formie wykładów jak i zajęć praktycznych. Kurs zakończył się egzamin składający się z dwóch części: testu wiedzy oraz analizy studium przypadku. 
 

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Od 1 maja 2017 r.  kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych odbywać będzie się za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:
gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
 
Informacja dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.