afdfasdsd

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/18
do 30 września 2017 r.

Zapraszamy na studia podyplomowe,
kursy i szkolenia.

W ofercie kształcenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych!!!

Rekrutacja na studia podyplomowe 2017/2018

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

W dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Mechaników 3, sala 302 odbyło się uroczyste rozdanie świadectw absolwentom studiów podyplomowych:

Administracja publiczna,
Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego,
Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek, kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
- Pielęgniarstwo geriatryczne
- Pielęgniarstwo rodzinne
- Pielęgniarstwo internistyczne
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- Pielęgniarstwo chirurgiczne
- Pielęgniarstwo pediatryczne
 
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:
- Pielęgniarstwo geriatryczne 
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- Pielęgniarstwo rodzinne
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
- Leczenie ran
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
- Wywiad i badanie fizykalne
- Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

Rekrutacja tylko za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych!
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Informacje dot. zakładania konta w SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 Odbiór zaświadczeń o ukończeniu Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 
Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego zaprasza uczestników Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu. 
Zaświadczenia można odbierać w CSPiDZ pok. nr 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Wyjątkowo w dniach 1-2 czerwca br. zaświadczenia będą do odbioru w Dziale Nauczania pok. nr 12.W dniu 12 maja 2017 r. Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego zorganizowało szkolenie pn. "Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego". Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i przedstawienia ostatnich zmian wprowadzonych do KPA. Zmiany w przepisach KPA mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji w usprawnieniu procedur administracyjnych. Przepisy KPA stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. Szkolenie przeprowadził dr  Tomasz Brzezicki – radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca PWSZ we Włocławku i  UMK w Toruniu. Dr Tomasz Brzezicki specjalizuje się w administracyjnych zagadnieniach procesu inwestycyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze inwestorów indywidualnych jak i organów administracji publicznej (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w latach 2001-2014). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego PWSZ we Włocławku we współpracy z Biurem Karier i Zakładem Pedagogiki zorganizowało w dniach od 6 maja do 14 maja 2017 r. w  Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.  
Celem kształcenia 36-godzinnego kursu w ramach poszczególnych bloków tematycznych,  było zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami prawnymi, pedagogicznymi a także z obszaru turystyki, krajoznawstwa oraz sportu i rekreacji, które pozwalają na podejmowanie samodzielnej działalności pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej w trakcie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także dają niezbędne kompetencje do wykonywania pracy wychowawcy w trakcie zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zajęcia realizowane były zarówno w formie wykładów jak i zajęć praktycznych. Kurs zakończył się egzamin składający się z dwóch części: testu wiedzy oraz analizy studium przypadku. 
 


Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Od 1 maja 2017 r.  kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych odbywać będzie się za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:
gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
 
Informacja dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.