afdfasdsd
 
Rekrutacja na studia podyplomowe
do 9 marca 2018 r.
 
Zapraszamy na studia podyplomowe,
kursy i szkolenia.


W ofercie kształcenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych!!!
Rekrutacja na studia podyplomowe do 9 marca 2018 r.
 
Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku prowadzi rekrutację na niżej wymienione studia podyplomowe realizowane od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie grupy min. 15 słuchaczy.
 
 

Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych planowane na 2018 rok
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
 
- Pielęgniarstwo geriatryczne
- Pielęgniarstwo rodzinne
- Pielęgniarstwo internistyczne
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- Pielęgniarstwo chirurgiczne
- Pielęgniarstwo pediatryczne
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 
- Leczenie ran
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
- Wywiad i badanie fizykalne
- Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I
 
Rekrutacja tylko za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych! (SMK)
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
 
Informacje dot. zakładania konta w SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 

 


Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

CSPiDZ prowadzi zapisy na kurs Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej organizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie poinformowało o wprowadzeniu od dnia 1 września 2017 roku elementów gry w szachy do edukacji wczesnoszkolnej. Ma to na celu nie tyle nauczenie dzieci zasad tej gry, co wykorzystanie jej do wszechstronnego ich rozwoju.


Kurs skierowany jest do czynnych nauczycieli przedszkolnych oraz pracujęcych z dziećmi klas I - III szkoły podstawowej. Uzupełni on dotychczasowe wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o nowy moduł. Celem kursu jest zapozanie nauczycieli z zasadami gry w szachy, jaki i dydaktyki i metodyki jej nauczania. Tym samym ukończenie kursu umożliwi nauczycielom wspieranie rozwoju ogólnego wychowanków poprzez nauczanie gry w szachy oraz poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji. Liczba godzin w ramach kursu: 30 h, koszt: 340 zł.

 


Startuje Regionalny Fundusz Szkoleniowy


W Kujawsko-Pomorskiem powstał marszałkowski Regionalny Fundusz Szkoleniowy, udzielający małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesową i budowanie strategii rozwojowych. Na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika będzie można dostać nawet 5 000 złotych. System właśnie startuje, pierwszy nabór wniosków jeszcze we wrześniu. Do podziału jest 25 milionów złotych.

Szczegółowe informacja na stronie TARR"Aktywny samorząd" - dofinansowanie do kosztów kształcenia

Studenci/słuchacze niepełnosprawni mogą starać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd”.
O dofinansowanie kosztów mogą ubiegać się słuchacze studiów podyplomowych posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
W ramach dofinansowania można ubiegać się o: 
1. ZWROT OPŁAT ZA STUDIA (czesne)
2. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA, na który składają się np.:
zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
dojazdy,
dostęp do Internetu,
uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
zakupy przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę np. podręczniki, materiały biurowe itp. 
 
Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć na stronie PFRON www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Dla osób mieszkających poza Włocławkiem: Jednostki organizacyjne samorządów powiatowych np. PCPR, GOPS, MOPR, WCPR. 
Dla osób mieszkających we Włocławku: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku (ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek)
Wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy 2017/2018 przyjmowane są do 10 października 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w pokoju nr 2. KONTAKT: Grażyna Kołaczyńska  - pracownik MOPR we Włocławku, tel. (54) 411-63-12 wew. 44
 

Rekrutacja na studia podyplomowe 2017/2018
Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

W dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Mechaników 3, sala 302 odbyło się uroczyste rozdanie świadectw absolwentom studiów podyplomowych:

Administracja publiczna,
Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego,
Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 


Odbiór zaświadczeń o ukończeniu Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 
Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego zaprasza uczestników Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu. 
Zaświadczenia można odbierać w CSPiDZ pok. nr 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Wyjątkowo w dniach 1-2 czerwca br. zaświadczenia będą do odbioru w Dziale Nauczania pok. nr 12.


Szkolenie Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego


W dniu 12 maja 2017 r. Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego zorganizowało szkolenie pn. "Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego". Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i przedstawienia ostatnich zmian wprowadzonych do KPA. Zmiany w przepisach KPA mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji w usprawnieniu procedur administracyjnych. Przepisy KPA stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. Szkolenie przeprowadził dr  Tomasz Brzezicki – radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca PWSZ we Włocławku i  UMK w Toruniu. Dr Tomasz Brzezicki specjalizuje się w administracyjnych zagadnieniach procesu inwestycyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze inwestorów indywidualnych jak i organów administracji publicznej (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w latach 2001-2014). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
 


Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego PWSZ we Włocławku we współpracy z Biurem Karier i Zakładem Pedagogiki zorganizowało w dniach od 6 maja do 14 maja 2017 r. w  Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.  
Celem kształcenia 36-godzinnego kursu w ramach poszczególnych bloków tematycznych,  było zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami prawnymi, pedagogicznymi a także z obszaru turystyki, krajoznawstwa oraz sportu i rekreacji, które pozwalają na podejmowanie samodzielnej działalności pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej w trakcie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także dają niezbędne kompetencje do wykonywania pracy wychowawcy w trakcie zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zajęcia realizowane były zarówno w formie wykładów jak i zajęć praktycznych. Kurs zakończył się egzamin składający się z dwóch części: testu wiedzy oraz analizy studium przypadku. 
 

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Od 1 maja 2017 r.  kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych odbywać będzie się za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:
gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.
Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
 
Informacja dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.