Artykuły

Business English

Studia podyplomowe doskonalące adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji biznesowej lub pragną nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć w zakresie Business English. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w specjalistycznych pracowniach językowych. Do studiów przystapić mogą tylko kandydaci ze znajomością jezyka min. na poziomie A2 (poziom maturalny).

Program studiów obejmuje 190 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3200 zł,  (1600 zł/sem.)

Absolwent studiów podyplomowych Business English posiada umiejętności posługiwania się językiem angielskim z zakresu biznesu, marketingu i finansów. Posiada podstawową wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania języka angielskiego w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań wymagających znajomości języka angielskiego w zakresie eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent studiów podyplomowych Business English jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie posługiwać się pojęciami z zakresu biznesu, marketingu i finansów w języku angielskim w celu przewidywania i analizowania sytuacji zawodowych oraz dobierania strategii działań praktycznych. Posiada umiejętność dobierania i stosowania form i środków językowych w języku angielskim w celu projektowania i realizowania działań związanych z wykonywanym zawodem oraz potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w miejscu pracy.

Po studiach można przystąpić do egzaminu Business English Certificate, który poświadcza kompetencje językowe.

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym, uzyskanie wymaganych zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu  uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Business English słuchacz powinien zdobyć co najmniej 30 punktów ECTS

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.