Artykuły

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa systemów informatycznych.  

Program studiów obejmuje 165 godzin dydaktycznych. Studia trwaja 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3100 zł,  (1550 zł/sem.)

Absolwenci studiów podyplomowych Bezpieczeństwo systemów informatycznych posiadają umiejętności, kompetencje społeczne i wiedzę ogólną z dziedziny informatyki, a w szczególności z zakresu: organizacji i funkcjonowania nowoczesnych komputerów i systemów informatycznych, systemów operacyjnych, w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach zajmujących się bezpieczeństwem informacji w informatyce. Swoją wiedzę i umiejętności będą potrafili wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej przy zachowaniu dbałości o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ergonomii, postępować w zgodzie z zasadami etyki i prawa oraz efektywnego gospodarowania własnym czasem. Absolwenci studiów podyplomowych Bezpieczeństwo systemów informatycznych są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wdrażających i nadzorujących instalacje sieciowe oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach użytkujących sprzęt komputerowy i systemy informatyczne. Absolwenci posiadają wzbogaconą wiedzę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa: systemów baz danych i internetowych aplikacji bazodanowych, eksploatacji systemów informatycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa takich systemów. Mogą także zajmować się wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych zarządzania w jednostkach gospodarczych, przyczyniając się do lepszej organizacji i funkcjonowania firm oraz ich nadążania za szybko zmieniającymi się warunkami prowadzenia działalności gospodarczej. 

W programie:

Ochrona danych osobowych
Technologie Sieciowe
Kryptografia w ochronie informacji
Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Bezpieczeństwo baz danych
Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.