Artykuły

Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Program studiów obejmuje 340 godzin dydaktycznych w tym 90 godzin praktyk pedagogicznych. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3450 zł,  (1150 zł/sem.)

Absolwent kierunku Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk filologicznych, zwłaszcza filologii angielskiej w zakresie podstawy programowej dla nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i pierwszym drugim etapie edukacyjnym. Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod, form i technik pracy z dziećmi, oraz z zakresu wykorzystania technologii informatycznych i multimediów w edukacji lingwistycznej dzieci. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent kierunku Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi  posługiwać się pojęciami z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu przewidywania i analizowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii działań praktycznych na etapie przedszkolnym, oraz pierwszym etapie edukacyjnym. Posiada umiejętność dobierania i stosowania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i realizowania działań pedagogicznych oraz potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej z dziećmi. Absolwent kierunku Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności potrzebne do nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I etap edukacyjny). Realizując program studiów podyplomowych Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W programie:

Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej
Metodyka nauczania języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej
Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci
Projektowanie dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Warsztaty metodyczne: Gry i zabawy edukacyjne 
w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego
Warsztaty metodyczne: Piosenka i drama 
w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego
Warsztaty metodyczne: Techniki plastyczne 
w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego
Warsztaty metodyczne: Storytelling w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego
Dziecięca literatura anglojęzyczna
Wybrane metody i techniki w pracy z dzieckiem 
w okresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane z elementami fonetyki
Seminarium dyplomowe
Praktyki pedagogiczne

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym, uzyskanie wymaganych zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej słuchacz powinien zdobyć co najmniej 50 punktów ECTS.


Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifikacji.

 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.