Artykuły

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Słuchacz studiów uzyska wszechstronną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje, które umożliwią mu podjęcie pracy w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach, w szkole podstawowej na poziomie klas I-III oraz innych jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program studiów obejmuje 475 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk zawodowych. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 4200 zł,  (1400 zł/sem.)
 
Absolwent tej specjalności posiada specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela - wychowawcy w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi właściwie dobierać i oceniać metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także kierować procesami kształcenia i wychowania w grupie i zespole. Umie też animować prace nad wspieraniem rozwoju uczniów, inspirować ich do samokształcenia oraz oceniać jakość działań realizowanych w tej sferze.
 
Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Studia mają charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, może być też zatrudniony na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
 
W programie:
Elementy matematyki
Podstawy wiedzy o języku polskim
Podstawy wiedzy o środowisku
Pedagogika przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach dziecięcych
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja literacka i językowa metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiskowa z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja muzyczna z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja plastyczna z metodyką
Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne (warsztaty metodyczne)
Emisja głosu
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne słuchacz powinien zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologii, logopedii oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.