Artykuły

Arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Studia są o charakterze doskonalącym i dają przygotowanie do czynnego wsparcia osób potrzebujących. Jednocześnie przygotowują absolwenta do ubiegania się o Certyfikat Arteterapeuty Szkolnego w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich „Kajros” [podstawowym warunkiem ubiegania się o Certyfikat Arteterapeuty Szkolnego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii].


Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie Arteterapii i umiejętności zastosowania jej w działaniach ukierunkowanych na wspieranie rozwoju podmiotowego. Zakres oferowanej wiedzy i umiejętności kierowany jest do osób, które pragną poszerzyć swoje kompetencje o walory terapeutyczne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 

Program studiów obejmuje 420 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych.  Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 4200 zł,  (1400 zł/sem.)

Wymagania wobec kandydatów, to ukończone studia magisterskie lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym. Osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego mogą podjąć edukację na Podyplomowych Studiach z zakresu przygotowania pedagogicznego w PWSZ we Włocławku.

 

Podczas studiów absolwent nabywa kompetencje niezbędne w pracy terapeutycznej i edukacyjnej wykorzystując umiejętności społeczne i artystyczne. Posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu podstaw pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, psychologii wychowawczej i klinicznej. Realizując program studiów podyplomowych  jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania wiedzy i umiejętności. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne słuchacz powinien zdobyć co najmniej 56 punktów ECTS.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.