Artykuły

Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii

Program studiów obejmuje 365 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3750 zł,  (1250 zł/sem.)

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.


Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotów Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem Przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.Studia podyplomowe z zakresu Nauczanie Przedsiębiorczości i ekonomii przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tych przedmiotów (we wszystkich szkołach zarówno obecnie istniejących, jak i przewidzianych reformą edukacji), a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.


Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych, a ze stopniem licencjata do nauczania w szkołach podstawowych.
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra), z obszaru nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty ekonomiczne w wymiarze co najmniej jednego semestru, posiadająca przygotowanie pedagogiczne.
 

W programie:

wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy,
elementy psychologii,
podstawy działalności gospodarczej,
podstawy mikro i makroekonomii,
narzędzia ekonomisty,
elementy wiedzy o konsumencie i producencie,
etyka pracy w biznesie,
elementy rachunkowości,
podstawy nauk o przedsiębiorstwie,
analiza rynku,
zarządzanie projektem,
psychologia biznesu,
biznes plan,
analiza podstawy programowej przedmiotów,
metodyka nauczania przedmiotów,
technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce,
dydaktyka przedmiotów.

 

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.