Artykuły

Terapia integracji sensorycznej

Studia podyplomowe z zakresu  Terapii integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS) przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. 

Program studiów obejmuje 395 godzin dydaktycznych w tym 90 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3600 zł,  (1200 zł/sem.)

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.


Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej. 

Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

W programie:
wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (założenia metodologiczne, definicje),
historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej (przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej),
główne założenia integracji sensorycznej (pryncypia z zakresu neurologii, psychologii klinicznej, psychologii wychowawczej, pedagogiki specjalnej),
neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego,
budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego),
zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (ruch, zachowanie, emocje),
klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, w tym zespół Aspergera, zespoły genetyczne, ADHD, MPD, dysleksja, dysgrafia),
wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży,
diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m.in. w zespole ADHD, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia),
budowa programów terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia grafomotoryczne, inne),
terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra). Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.