Artykuły

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Studia podyplomowe Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna mają pomóc pedagogom w rozwijaniu takich umiejętności jak diagnozowanie oraz planowanie i organizowanie zajęć dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych czy dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych.Studia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej.

Program studiów obejmuje 365 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3900 zł,  (1300 zł/sem.)

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Przygotowanie do rozpoznawania indywidualnych możliwości dziecka w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia działań korekcyjno-kompensacyjnych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu i podejmowania określonych działań, przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla uczniów dyslektycznych.

Podczas zajęć słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka oraz jego środowiska.

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych.

W programie:
Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii,
Współczesna diagnostyka psychopedagogiczna,
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci w nauce matematyki,
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego,
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia,
Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnym,
Organizacja procesu diagnostyczno – terapeutycznego,
Klasyczne metody i techniki stosowane w terapii pedagogicznej (np. techniki relaksacyjne, polskie modyfikacje metody Bon Depart, metoda symboli dźwiękowych, techniki parateatralne, metoda Kepharta, metoda Weroniki Sherborne),
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
Warsztaty socjoterapeutyczne – metodyka,
Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej,
Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii, fizjoterapii, medyczne, oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.