Artykuły

Nauczanie matematyki i fizyki

Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tych przedmiotów (we wszystkich szkołach zarówno obecnie istniejących, jak i przewidzianych reformą edukacji), a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. 

Program studiów obejmuje 540 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Opłata za studia: 3750 zł,  (1250 zł/sem.)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotów Matematyka i Fizyka, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem Matematyki i Fizyki. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.

Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki i fizyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych, a ze stopniem licencjata do nauczania w szkołach podstawowych.


W programie:
arytmetyka,
wstęp do matematyki,
geometria elementarna,
algebra,
podstawy informatyki,
analiza matematyczna,
geometria analityczna,
rachunek prawdopodobieństwa,
elementy statystyki,
technologia informacyjna w nauczaniu matematyki i fizyki,
metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
dydaktyka matematyki,
podstawy fizyki,
wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań,
dydaktyka fizyki,
eksperyment w nauczaniu fizyki,
pracownia fizyczna,
elementy astrofizyki i astronomii.


Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra), z obszaru nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru, posiadająca przygotowanie pedagogiczne.


Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.