Artykuły

Doradztwo i poradnictwo zawodowe

Studia przygotowują uczestników do pracy doradcy zawodowego, który udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych. Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w zakresie planowania kariery zawodowej i edukacyjnej. Uwzględniają w pracy doradczej potrzeby rynku pracy oraz systemu edukacyjnego, a także możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta (w tym osoby z niepełnosprawnością). Absolwent jest przygotowany do podejmowania współpracy z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystuje w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, informacje o rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji edukacyjno-zawodowej.

Studia przeznaczone są dla:
nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych;
pracowników organizacji pozarządowych, które realizują projekty aktywizacji społeczno-zawodowej;
pracowników urzędów pracy oraz biur karier.
 
Program studiów obejmuje 380 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3600 zł,  (1200 zł/sem.)
 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy zarówno w systemie edukacji (szkolny doradca zawodowy/koordynator poradnictwa zawodowego w szkole),  jak i w instytucjach rynku pracy (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Agencje zatrudnienia, Instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy) oraz w organizacjach pozarządowych.
 
W programie:
Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 
Prawne podstawy pracy doradcy 
Zawodoznawstwo. Informacja  zawodowa
Etyka zawodu doradcy zawodowego
Psychologia pracy
Doradztwo w zakresie kierowania własną karierą
Aktywność na europejskim rynku pracy 
Treningi i warsztaty metodyczne umiejętności doradczych 
Analiza potrzeb rynku pracy 
Metody i techniki diagnostyczne w  poradnictwie zawodowym
Nowoczesne techniki ICT w poradnictwie zawodowym
Strategie rozwoju kariery zawodowej
Rozwijanie własnej przedsiębiorczości
Metodyka  poradnicta zawodowego w edukacji 
Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkół podstawowych i  ponadpodstawowych z metodyką
Kształtowanie  umiejętności  indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego z metodyką
Seminarium
Praktyki zawodowe
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.