Artykuły

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej


Studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii integracji sensorycznej przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. 

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy,  jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Program studiów obejmuje 395 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 4950 zł,  (1650 zł/sem.)
 
Studia realizowane zgodnie z wytycznymi i standardami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
 
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczenie praktyk. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
 
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurologicznych podstaw integracji sensorycznej, psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neuroanatomii, neuropsychologii, neurofizjologii oraz diagnozy i terapii w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej.
Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii integracji sensorycznej przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. 
 
Na studiach podyplomowych Diagnoza i terapia integracji sensorycznej kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych (w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela) przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków m.in. rekomendowanych przez PTIS instruktorów i terapeutów SI) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. Jest ono zorientowane na wspieranie rozwoju nowoczesnego człowieka otwar¬tego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. 
 
W programie:
Podstawy neuropsychologii rozwojowej 
Budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych  oraz wzroku, słuchu, węchu i smaku
Podstawy anatomii z fizjologią
Wprowadzenie  do teorii integracji sensorycznej - znaczenie integracji sensorycznej w życiu człowieka
Terminologia dotyczącza zaburzeń integracji sensorycznej: Typologia pierwotna A. J. Ayres i Typologia L. A. Miller
Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego.  Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzglednieniem deficytów SI
Warsztaty i doskonalenie obserwacji klinicznej 
Warsztaty dotyczace Testów Integracji Sensorycznej. 
Kształcenie umiejętności wyciagania wniosków klinicznych z danych z wywiadu i zgłaszanych problemów
Badanie dziecka na sali SI. Obserwacja kliniczna. Zasady badania dziecka poniżej 4 roku życia
Wyciaganie wniosków klinicznych - zasady formułowania wniosków klinicznych w modelu A. J. Ayres i modelu L. J. Miller oraz pisania diagnoz
Badanie dziecka na sali SI. Testy SI. Omówienie wnosków z badania. Konsultacja pisemnych diagnoz 
Zasady obserwacji rozwoju ruchowego dziecka. Podstawy kontroli motorycznej
Warsztat przedsionkowy (doświadczanie sprzętów). Warsztat dotyczący dyspraksji
Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
Specyfika terapii Integracji Sensorycznej w zespołach klinicznych. (Specyfika terapii osób z autyzmem, dzieci z trudnościami szkolnymi, dzieci z dyspraksją, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi, osób z ADHD. Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją wzroku i słuchu) 
Specyfika pracy z wcześniakami  i niemowlętami 
Budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania 
Praca z zaproszonym dzieckiem
Omówienie nagrań z zajęć z dzieckiem 
Obserwacja aktywności motorycznych dziecka. Znaczenie  odruchów  w życiu człowieka 
Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzglednieniem deficytów SI. Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin)
Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3  roku życia. Dziecko z SPD
SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji. Rozwój lateralizacji
Słuch - budowa i fizjologia przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje. Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy
System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje 
Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe. Dieta sensoryczna 
Rola rodziców w terapii dziecka, współpraca z rodzicami. Zasady współpracy wielospecjalistycznej. Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI
Sensozabawy
Praktyki w placówkach, gabinetach prowadzących terapie metodą integracji sensoryczmej 
Egzamin końcowy. (Przedstawienie nagrań z diagnozy i planu terapii, konsultacja pisemnych raportów w formie grupowej superwizji i dyskusji)
 
Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii, fizjoterapii, medyczne,  oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.