Artykuły

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Interdyscyplinarne studia podyplomowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o kierunkach prawnych, resocjalizacyjnych, pedagogicznych, a także do pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych. Grupą docelową są również osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej, pracownicy socjalni, pracownicy domów pomocy i ośrodków wsparcia, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz praktykujący powszechnie, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych, lekarze rodzinni, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, asystenci rodziny, opiekunowie domowi, asystenci osób niepełnosprawnych, policjanci, strażnicy miejscy, wolontariusze organizacji pomocowych i pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Program studiów obejmuje 235 godzin dydaktycznych w tym 10 godzin praktyk. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3300 zł,  (1650 zł/sem.)
 
Celem interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest:

- Przedstawienie przedmiotowej problematyki poprzez pryzmat aspektów psychologicznych, społecznych, prawnych oraz związanych z interwencją kryzysową.
- Przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym przemocy zarówno dorosłym jak i dzieciom oraz stosującym przemoc.
- Podniesienie i nabycie umiejętności pomagania przez osoby pracujące w obszarze pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc i rodzinom alkoholowym.
- Przygotowanie słuchaczy do budowania strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w lokalnym środowisku.
- Przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje specjalistów i konsultantów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. z problemem alkoholowym.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczenie praktyk. 
 
Absolwenci interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zdobędą praktyczne umiejętności i kompetencje, pozwalające przystąpić do egzaminu certyfikującego konsultantów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warunki konieczne w procesie certyfikacji to m.in: 
minimum 200 godzin interdyscyplinarnego szkolenia przygotowującego do pracy z ofiarami i sprawcami przemocy 
kandydaci na konsultantów: wykształcenie średnie lub wyższe nie znajdujące zastosowania w pracy związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej
kandydaci na specjalistów: wykształcenie wyższe znajdujące zastosowanie w  pracy związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. medycyna,  pedagogika,  praca socjalna, prawo,  psychologia,  resocjalizacja, socjologia)
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym.
więcej na: stronie PARPA
 
Absolwenci interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zdobędą umiejętności wykonywania bezpośredniej pracy z członkami rodzin z problemem przemocy, osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w zakresie:
- rozpoznawania zagrożenia wystąpienia i stosowania przemocy w rodzinie, psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania ofiar i sprawców oraz psychospołecznych konsekwencji doświadczania przemocy,
- diagnozowania przemocy w rodzinie oraz uruchamiania działań interwencyjnych i pomocowych,
- podejmowania interwencji w chorobie alkoholowej i diagnozowania skali przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej i podejmowania działań zaradczych w placówkach oświaty i wychowania,
- diagnozowania sytuacji psychologicznej dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie, sytuacji dziecka - ofiary przemocy,
- identyfikowania postaw osób dorosłych stosujących przemoc oraz specjalistycznej pomocy korekcyjno – edukacyjnej tym osobom,
- prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy, konstruowania niezbędnych pism i wniosków oraz wykorzystania instrumentów prawnych w obszarze pomocy rodzinie z problemem przemocy,
- wykorzystania na rzecz rodziny procedury "Niebieskie Karty" oraz pracy w grupie roboczej i inicjowania działań profilaktycznych na poziomie zespołów interdyscyplinarnych.
 

Ukończenie studiów podyplomowych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie pozwoli absolwentowi:
- nabyć i wzmocnić wiedzę oraz umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- podejmować skuteczne działania na rzecz rodzin i poszczególnych osób w zakresie pomocy ofiarom przemocy oraz oddziaływania i korygowania zachowań sprawców przemocy,
- uczestniczyć w lokalnych i środowiskowych programach/działaniach na rzecz ochrony rodzin doznających przemocy oraz przemocy rówieśniczej.

 
W programie:

- Problem przemocy w rodzinie w Polsce i na świecie - wprowadzenie do problematyki przemocy w rodzinie, skala zjawiska.
- Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie. Żródła, rodzaje i formy przemocy.
- Przemoc jako trauma i kryzys w rodzinie. Mechanizmy i konsekwencje.
- Specyfika pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Diagnoza problemu przemocy w rodzinie.
- Typologia kryzysów dotykających osobę i rodzinę; symptomy kryzysu przemocy w rodzinie.
- Interwencja i pomoc: dobór form pracy, etyka i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej.
- Rozpoznawanie sytuacji i sposobów funkcjonowania osoby doświadczającej przemocy.
- Fazy reakcji kryzysowej.
- Ocena natężenia kryzysu i stanu emocjonalnego klienta.
- Funkcjonowanie osoby doświadczającej przemocy w kryzysie suicydalnym.
- Budowanie i praktyka działań interwencyjnych. Plan pomocy rodzinie doświadczającej przemoc.
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” i inne akty wykonawcze służące ochronie osób krzywdzonych.
- Przemoc w rodzinie w świetle prawa karnego i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Podejrzenie popełnienia przestępstwa – obowiązki służbowe funkcjonariuszy i pracowników instytucji, a obowiązek społeczny.
- Przemoc w rodzinie: działania Sądu opiekuńczego wynikające z KRiO i innych ustaw.
- Dziecko w systemie prawa i pomocy społecznej. Zabezpieczenie dóbr osobistych i zasady przesłuchania dziecka krzywdzonego.
- Ochrona danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty”.
- Interwencyjne zabezpieczenie dziecka w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia w związku z przemocą.
- Osoba chora psychicznie stosująca przemoc: prawne aspekty oddziaływań i zobowiązanie do leczenia.
- Potrzeby rozwojowe dzieci i wspieranie ich rozwoju przez rodziców.
- Rozpoznawanie emocji i potrzeb dziecka. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem przemocy i alkoholowym.
- Trauma wczesnodziecięca: skutki bieżące i odroczone. Diagnozowanie i pomoc.
- Syndrom FAS, FASD, SBS i RAD jako skutek zaburzenia więzi w rodzinie doświadczającej przemocy.
- Dzieci w rodzinie doświadczającej przemocy i używania alkoholu przez rodziców/opiekunów.
- Socjoterapeutyczna pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych i doświadczających przemocy; budowanie planu oddziaływań.
- Interwencja w sytuacji agresji rówieśniczej oraz ataku psychotycznego dziecka w szkole.
- Wykorzystanie rekomendowanych programów profilaktycznych w pracy ze środowiskiem lokalnym i w szkole.
- Osoby starsze i niepełnosprawne: formy, objawy, skutki doświadczania przemocy. Budowanie planu pomocy.
- Skuteczna interwencja w podejrzeniu krzywdzenia dziecka. Rozmowa z opiekunem krzywdzącym i niekrzywdzącym.
- Społeczna sytuacja osób dorosłych doświadczających przemocy.
- Sprawcy przemocy: typologia i funkcjonowanie w rodzinie i otoczeniu społecznym. Programy pracy behawioralnej ze sprawcami przemocy.
- Dialog motywujący w pracy z osobą stosującą przemoc i używającą alkoholu.
- Wsparcie psychologiczne, społeczne i rozmowa motywującą z osobą doświadczająca przemocy.
- Budowanie i praca z grupą wsparcia i edukacji oraz praca grup terapeutycznych.
- Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce pracy ze sprawcami przemocy.
- Ekomapa i elementy genogramu w budowaniu planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc.
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej i wsparcia ofiar przemocy w rodzinie.
- Diagnoza przemocy i używania alkoholu, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w pracy z rodziną z problemem nadużywania i uzależnienia od alkoholu.
- Znaczenie czynników ryzyka i czynników chroniących dla budowania bezpieczeństwa w rodzinie.
- Programy ograniczania picia jako element wsparcia działań naprawczych dla sprawców przemocy.
- Funkcjonowanie osób stosujących przemoc z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu.
- Warsztat pracy własnej i postaw własnych wobec przemocy. Bezpieczeństwo w pracy i radzenie sobie ze stresem w kontaktach z rodziną doświadczającą przemocy.
- Narzędzia skutecznej komunikacji: budowanie klimatu rozmowy, bariery komunikacyjne, techniki aktywnego słuchania w pracy z rodziną z problemem przemocy.
- Budowanie rozmów motywujących i wspierających osoby doświadczające i stosujące przemoc.
- Praktyka udzielania pomocy specjalistycznej i interwencji kryzysowej, monitorowanie sytuacji rodzin.
- Praktyka zawodowa

 
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z rekrutacji on-line
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.