Artykuły

Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego


Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych tematyką szeroko pojętej administracji samorządowej, prawa samorządowego, regulacji w zakresie finansów publicznych.  

Program studiów obejmuje 150 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3000 zł,  (1500 zł/sem.)

Absolwent studiów podyplomowych Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz regulacji w zakresie finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Posiada także niezbędną wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent studiów podyplomowych Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa w codziennej pracy samorządowca. Realizując program studiów podyplomowych Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i efektywnie wykonywać zadania na rzecz lokalnych społeczności.

W programie: 

Podstawy prawa cywilnego z umowami w jednostkach samorządu terytorialnego
Podstawy prawa pracy i samorządowego  prawa urzędniczego 
Podstawy prawa gospodarczego 
Ubezpieczenia społeczne
Podstawy prawa karnego skarbowego
Podatki samorządowe i prawo podatkowe
Podstawy prawoznawstwa 
Podstawy ustroju RP i samorządu terytorialnego
Postępowanie administracyjne i podatkowe
Prawo finansów publicznych
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego
Kontrola i nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego
Gospodarka komunaln

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.