Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Rodzaje kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja);
kurs kwalifikacyjny;
kurs specjalistyczny;
kurs dokształcający.
 
Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
 
Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
 
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
 

Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych planowane na 2019 r.

 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
- Pielęgniarstwo geriatryczne
- Pielęgniarstwo rodzinne
- Pielęgniarstwo internistyczne
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- Pielęgniarstwo chirurgiczne
- Pielęgniarstwo pediatryczne
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
- Leczenie ran
 
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
- Wywiad i badanie fizykalne
- Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 

Rekrutacja tylko za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych! (SMK)
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Informacje dot. zakładania konta w SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 

Cennik kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 

Kształcenie realizowane jest zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia. 

Programy szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) opublikowane są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Programy kursów kwalifikacyjnych opublikowane są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Programy kursów specjalistycznych opublikowane są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnch - wymogi

Wymagania - kursy kwalifikacyjne

Wymagania - szkolenia specjalizacyjne

 

Istnieje możliwość dofinansowania do kształcenia z Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych.