Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych tematyką szeroko pojętej ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Studia skierowane są zarówno do kadry zarządzającej, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób które przetwarzają dane osobowe w ramach swoich czynności służbowych, jak również do osób, które zamierzają  podjąć pracę w tym obszarze.

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadza nowe obowiązki, które muszą wypełnić podmioty przetwarzające dane osobowe. Jednym z obowiązków jest powołanie Inspektora Ochrony Danych, który jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

 
Opłata za studia: 3800 zł,  (1900 zł/sem.)

Celem studiów podyplomowych jest między innymi kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w administracji i biznesie, jak też dążących do pogłębiania swojej wiedzy oraz poniesienia kompetencji zawodowych w celu ubiegania się o wyższe stanowiska służbowe.
Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji skierowane są do kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za tworzenie systemów ochrony danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach swoich czynności służbowych, osób pełniących funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub przygotowujących się do nowej roli Inspektora Ochrony Danych jak również do osób, które zamierzają  podjąć pracę w tym obszarze.
 
Program studiów obejmuje 170 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Na studiach podyplomowych Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy w administracji publicznej i biznesie, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.

W programie:

Krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych
Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Ochrona informacji niejawnych
Status i kompetencje ABI/IOD. Praktyczne aspekty dokumentowania działań.
Uprawnienia kontrolne organu nadzorczego. Procedura kontroli. Obowiązki podmiotu kontrolowanego.
Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia
Dostęp do informacji publicznej i jego granice
Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie (Cyberprzestępczość)
Audyt ochrony danych osobowych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci komputerowych
Zarządzanie ciągłością działania i analiza ryzyka
Przetwarzanie danych osobowych w przepisach sektorowych
Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Praktyczne aspekty ustanawiana tajemnicy przedsiębiorstwa
Socjotechnika a bezpieczeństwo informacji
Ochrona danych osobowych a nowoczesne technologie - cloud computing
Transfer danych do państwa trzeciego
Procedury udostępniania danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi prasowej
Odpowiedzialność cywilna, karna i pracownicza 

Absolwenci studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie obowiązujących i planowanych rozwiązań prawnych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Potrafią właściwie interpretować przepisy prawa oraz wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych. Absolwenci studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji są przygotowani do pracy w administracji publicznej, przedsiębiorstwach oraz firmach prywatnych, w których przetwarzane są dane osobowe w szczególności na stanowiskach odpowiedzialnych za proces ochrony tych danych. Spełniają wszelkie wymogi prawne stawiane osobom zajmującym stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci mogą pełnić również funkcję konsultantów, doradców i audytorów systemów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Uzyskują kwalifikacje wymagane dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.