Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z tego zakresu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
Program studiów obejmuje 630 godzin dydaktycznych w tym 180 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 5250 zł,  (1750 zł/sem.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych
Program studiów obejmuje 510 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 4950 zł,  (1650 zł/sem.)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służy zdrowia, ośrodkach specjalistycznych placówkach oświatowych w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych posiadających kwalifikacje do wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka, pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością, a także wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka. 

W programie:
podstawy psychologii klinicznej i rozwoju małego dziecka,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle uregulowań prawnych,
wybrane zagadnienia z audiologii i okulistyki,
wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego,
elementy pedagogiki specjalnej,
wsparcie rodziny dziecka niepełnosprawnego i wczesna stymulacja w środowisku lokalnym,
profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka,
diagnoza i metody terapii pedagogicznej małego dziecka z wadą słuchu,
wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną,
diagnoza i metodyka prowadzenia zajęć z małym dzieckiem przewlekle chorym, z zaburzeniami rozwoju ruchowego z afazją,
diagnoza i metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, 
diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
wsparcie rozwoju i metody prowadzenia zajęć z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi.

Kształcenie kierunkowe – pedagogika specjalna  dotyczy Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)

dydaktyka specjalna – 30 godzin
diagnostyka w pedagogice specjalnej – 30 godzin
praktyka zawodowa – 60 godzin 

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy w zespołach zajmujących się m.in. dziećmi z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, problemami w komunikacji całościowymi zaburzeniami w rozwoju z osobami, w publicznych i niepublicznych ośrodkach wczesnego wspomagania, dziennych ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju.


Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra). Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzin jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii, fizjoterapii, medyczne,  oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.