Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika (dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
Program studiów obejmuje 630 godzin dydaktycznych w tym 180 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 1750 zł/sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika dla pedagogów specjalnych 
Program studiów obejmuje 510 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 1650 zł/sem.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania działań w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu upośledzenia. Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia, prowadzenia zajęć, których nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowują do pracy m.in. w: przedszkolach, szkołach i ośrodkach (SOSW, OREW) w których realizowane jest kształcenie specjalne (edukacja włączająca, integracja i specjalna), a także w placówkach spoza systemu oświaty tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej itp.

W programie:
Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Podstawy pedagogiki specjalnej
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną
Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Projektowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym 
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
Wykorzystanie  komputera w diagnozie, edukacji, rehabilitacji i terapii
Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomaganych środków komunikacji 
Wybrane  metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Organizacja i standardy opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
Praktyka zawodowa
 
Kształcenie kierunkowe – pedagogika specjalna  dotyczy Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika (dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
dydaktyka specjalna – 30 godzin
diagnostyka w pedagogice specjalnej – 30 godzin
praktyka zawodowa – 60 godzin
 
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra). Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.