Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

Program studiów obejmuje 365 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3000 zł,  (1000 zł/sem.)

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Celem studiów jest
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu upośledzenia. Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym.
 

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do nauczania i terapii (rewalidacji) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowują do pracy m.in. w: przedszkolach, szkołach i ośrodkach (SOSW, OREW) w których realizowane jest kształcenie specjalne (edukacja włączająca, integracja i specjalna), a także w placówkach spoza systemu oświaty tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej itp.


W programie:
pedagogika specjalna (założenia metodologiczne, definicje),
edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
elementy pedagogiki leczniczej,
podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej,
edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
modele i metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną,
diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
podstawy psychologii rozwoju,
elementy psychologii klinicznej i psychopatologii,
metody pracy w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych,
metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością,
metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy,
terapia muzyką i tańcem,
terapia trudności w czytaniu i pisaniu,
dydaktyka specjalna.

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra). Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.