Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi oraz ze spektrum autyzmu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

Program studiów obejmuje 410 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3900 zł,  (1300 zł/sem.)

Celem studiów jest
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu upośledzenia oraz ze spektrum autyzmu. Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, adekwatnego i efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do nauczania i terapii (rewalidacji) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Przygotowują do pracy m.in. w: przedszkolach, szkołach i ośrodkach (SOSW, OREW) w których realizowane jest kształcenie specjalne (edukacja włączająca, integracja i specjalna), a także w placówkach spoza systemu oświaty tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej itp.

W programie:
Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu 
Podstawy  pedagogiki specjalnej
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  i ze spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną
Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
Projektowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym 
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Metodyka  nauczania i wychowania osób ze spektrum autyzmu
Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Metodyka rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
Wykorzystanie  komputera w diagnozie, edukacji, rehabilitacji i terapii
Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomaganych środków komunikacji 
Wybrane  metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
Organizacja i standardy opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu 
Seminarium
Praktyka zawodowa

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra). Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.