Artykuły

Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 – III oraz absolwentów studiów wyższych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 


Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób nieznających języka angielskiego). Program studiów obejmuje 690 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk. Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 6200 zł,  (1550 zł/sem.)
Studia skierowane są do: absolwentów studiów wyższych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz czynnych zawodowo nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, a nieposiadających uprawnień do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na poziomie klas 0 – III szkoły podstawowej.


Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób posiadających certyfikat lub zdających egzamin sprawdzający). Program studiów obejmuje 510 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 4200 zł,  (1400 zł/sem.)
Studia skierowane są do: absolwentów studiów wyższych kierunku filologia angielska, którzy nie mają kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji, absolwentów studiów wyższych innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej i znają język angielski na poziomie minimum B1 lub posiadają certyfikat językowy na poziomie B2, czynnych nauczycieli języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej, jak również do tych nauczycieli, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje.

Studia realizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące nauczania języka angielskiego oraz problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz podstawowej wiedzy dotyczącej metod, zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane są warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, w oparciu o właściwie dobrane materiały językowe oraz metody nauczania. Studia kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

W programie:
Praktyczna nauka języka angielskiego,
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej,
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej,
Warszart metodyczne: Gry i zabawy   edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego,
Warszart metodyczne: Piosenka i drama w nauczaniu języka angielskiego,
Warszart metodyczne: Techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego,
Warszart metodyczne: Storytelling w nauczaniu języka angielskiego,
Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci,
Dziecięca literatura anglojęzyczna,
Aktywność językowa dzieci w klasach  I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu,
Wiedza i krajach angielskiego anglojęzycznych,
Projektowanie dydaktyczne edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim.

Studia wraz z certyfikatem językowym na poziomie B2 nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Słuchacze przystępują do egzaminu certyfikującego znajomość j. obcego na poziomie B2.
Według rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dn. 27 marca 2009 nr 50 poz. 400) pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej uzyskuje osoba, która legitymuje się certyfikatem znajomości języka na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (Wykaz świadectw uznawanych przez MEN znajduje się w załączniku do ww. Rozporządzenia).

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do poświadczenia kserokopii,
jedna aktualna fotografia (podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.