Tłumaczenia specjalistyczne

Studia podyplomowe doskonalące adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie tłumaczenia lub pragną nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania tłumaczeń. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w specjalistycznych pracowniach językowych. Studia skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów z filologii angielskiej lub posiadających certyfikat na poziomie min. B1, lub udokumentowaną znajomość języka na poziomie min. B1. 

Program studiów obejmuje 205 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3500 zł,  (1750 zł/sem.)

Absolwent studiów podyplomowych Tłumaczenia specjalistyczne posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych w odniesieniu do różnych dziedzin specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawno-ekonomicznej. Absolwent dysponuje warsztatem pracy tłumacza łącząc znajomość szerokiego spektrum metod i technik przekładu z umiejętnością korzystania ze współczesnych narzędzi tłumaczeniowych oraz terminologicznych. Ponadto, absolwent studiów podyplomowych Tłumaczenia specjalistyczne posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent studiów podyplomowych Tłumaczenia specjalistyczne jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności oraz stosowania form i  środków językowych w języku angielskim oraz polskim w celu projektowania i realizowania działań związanych z wykonywanym zawodem.
 
W programie:
Teoria tłumaczenia,
Warsztat pracy tłumacza specjalistycznego,
Technologia informacyjna dla tłumaczy,
Język polski dla tłumaczy,
Gramatyka kontrastywna i stylistyka,
Przekład ustny,
Tłumaczenia ekonomiczne, finansowe i handlowe,
Tłumaczenia naukowo-techniczne,
Tłumaczenia biznesowe i marketingowe,
Tłumczenia prawne, prawnicze i unijne.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
Wymagania dodatkowe:
dyplom ukończenia studiów wyższych z filologii angielskiej lub posiadających certyfikat na poziomie min. B1, lub udokumentowaną znajomość języka na poziomie min. B1
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.