Zarządzanie w sektorze publicznym


Studia podyplomowe Zarządzanie w sektorze publicznym adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które zatrudnione są w administracji publicznej, lub które zamierzają związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji państwowej lub samorządowej. 

Zmieniające się wyzwania współczesnego rynku wymagają od osób pracujących lub planujących podjąć pracę w sektorze publicznym nie tylko znajomości przepisów i procedur prawa, ale również umiejętności kierowania i zarządzania procesami w miejscu pracy, stałego zwiększania efektywności podejmowanych działań tak w obszarze pracy własnej, jak i całego zespołu, a także umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i rozwiązywania konfliktów. 
 
Dlatego też celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy eksperckiej wiedzy w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym i poszerzenie umiejętności kluczowych do pracy w jednostkach administracji rządowej, samorządowej i jednostkach im podległych.
 
Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3200 zł,  (1600 zł/sem.)
 
Na studiach podyplomowych Zarządzanie w sektorze publicznym kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.
 
W programie:
Podstawy zarządzania w sektorze publicznym
Zarządzanie strategiczne na szczeblu terytorialnym
Finanse publiczne
Praca metodą projektu
Etyka w sferze publicznej
Obsługa klienta
Etykieta urzędnicza
Procesy podjemowania decyzji
Integracja i budowanie zespołów
Negocjacje 
PR i techniki wystąpień publicznych
Zarządzanie kryzysowe
Zamówienia publiczne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Planowanie i wykonywanie budżetu
Instytucja publiczna w środowisku wirtualnym
Budowanie wizerunku pracodawcy
Kontrola zarządcza i adyt wewnętrzny
Marketing terytorialny
Strategia współpracy z kapitałem zewnętrzym
Ochrona danych osobowych
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem.Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
Program studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium dyplomowego i prac dyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów. 
 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji. 
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.