Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


Studia podyplomowe adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie rachunkowości oraz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331 301). Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie stosowania narzędzi rachunkowo-finansowych. Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej oraz nabędą umiejętności zastosowania metod i narzędzi rachunkowo-finansowych.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych Podstawy rachunkowości z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, absolwenci zdobędą podstawy w obszarze rachunkowości i finansami przedsiębiorstw. Będą przygotowani do analizowania zasobów finansowych organizacji i planowania oraz nabędą umiejętności prawidłowego identyfikowania i rozwiązywania problemów finansowych. Będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas realizowanych obowiązków, a uzyskane kompetencje społeczne umożliwią im satysfakcjonujące wykonywanie czynności w zespole pracowniczym, na samodzielnych stanowiskach w zakresie: posługiwania sie dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, sporządzania sprawozdań finansowych, znajomości ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych. Ponadto uzyskają elementarną wiedzę o procesach i zjawiskach finansowych występujących w gospodarce. Zdobędą też informacje o relacjach zachodzących w organizacjach, na płaszczyźnie struktur rachunkowych oraz społecznych. Absolwenci nabędą umiejętności kojarzenia problemów finansowych z sytuacją gospodarczą, aby móc rzetelnie ocenić jakość danych ekonomicznych i wykreować konstruktywne rozwiązania.

Program studiów obejmuje 162 godziny dydaktyczne. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3700 zł,  (1850 zł/sem.)

Na studiach podyplomowych Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.
 
W programie:
Podstawy prawa gospodarczego
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa karnego skarbowego
Etyka w działalności gospodarczej i zawodowej
Wybrane zagadnienia publiczno-prawne
Podstawy rachunkowości finansowej
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
Uproszczone formy ewidencji podatkowej
Podatki dochodowe i majątkowe
Analiza finansowa
Planowanie finansowe
Usługi rynku finansowego
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem.Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
Program studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium dyplomowego i prac dyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów. 
W celu uzyskania certyfikatu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331 301) słuchacz powinien uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu końcowego kursu realizowanego przez Stowarzyszeni Księgowych w Polsce. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu nie warunkuje uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji. Studenci, którzy uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu końcowego kursu Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego stopnia I realizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce otrzymają uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331 301) oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC (Międzynarodową Federację Księgowych).

Dlaczego warto wybrać ten kierunek:
będziesz przygotowany do prowadzenia księgowości
będziesz potrafił analizować dokumenty finansowe i oceniać efektywność planowanych przedsięwzięć
ukończysz studia podyplomowe i kurs "Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego" - stopień I w atrakcyjnej cenie
zdobędziesz certyfikat księgowego i zdobędziesz zawód księgowego - kod zawodu 331301
wiedza i zdobyte umiejętności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności,
zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, praktyków i pracowników Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w kwestiach rachunkowości

Program skierowany jest do:
osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów oraz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331 301)
przyszłych księgowych, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę z rachunkowości
osób zainteresowanych problematyką księgowości i analiz finansowych
osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Podczas studiów:
otrzymasz kompendium wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
zdobędziesz wiedzę w zakresie stosowania narzędzi rachunkowo-finansowych
przećwiczysz prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz umiejętność korzystania z aktów prawnych
podniesiesz kwalifikacje finansowo-księgowe

Po studiach:
możesz ubiegać się o pracę w biurach rachunkowych, pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, urzędach
będziesz potrafić sporządzać i analizować sprawozdania finansowe 
możesz kontynuować naukę na Kursie dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.