Rachunkowość i controlling

Studia podyplomowe adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów oraz analizowania zasobów finansowych, organizacji i planowania. 

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę o finansach jako dyscyplinie naukowej i o miejscu finansów w systemie nauk społecznych oraz o powiązaniach metodologicznych i przedmiotowych z innymi dyscyplinami naukowymi. Będą posiadali wiedzę o rachunkowości jako specyficznym systemie gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji w procesach gospodarczych. Będą przygotowani do analizowania zasobów finansowych organizacji i planowania oraz nabędą umiejętności prognozowania oraz prawidłowego identyfikowania i rozwiązywania problemów finansowo-księgowych. 

Będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas realizowanych obowiązków, a uzyskane kompetencje społeczne umożliwią im satysfakcjonujące wykonywanie czynności w zespole pracowniczym i na samodzielnych stanowiskach, w zakresie: posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, sporządzanie sprawozdań finansowych, znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.
Ponadto uzyskają wiedzę niezbędna do zastosowania narzędzi analitycznych, których wykorzystanie pomaga podejmować racjonalne ekonomicznie decyzje menedżerskie. Absolwent nabędzie umiejętność właściwego czytania i kreowania informacji finansowej.
Absolwenci nabędą umiejętności kojarzenia problemów finansowych z sytuacją gospodarczą, aby móc rzetelnie ocenić jakość danych ekonomicznych i wykreować konstruktywne rozwiązania. 
 
Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3500 zł,  (1750 zł/sem.)
 
Na studiach podyplomowych Rachunkowość i controlling kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.
 
W programie:
Podstawy prawa gospodarczego
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa karnego skarbowego
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość finansowa z elementami sprawozdawczości finansowej
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
Analiza finansowa
Planowanie finansowe
Rachunkowość zarządcza
Rachunek kosztów
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem.Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
Program studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium dyplomowego i prac dyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów. 
 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji. 
 
Dlaczego warto wybrać ten kierunek:
• będziesz przygotowany do prowadzenia księgowości
• będziesz potrafił analizować dokumenty finansowe i oceniać efektywność planowanych przedsięwzięć
• ukończysz studia podyplomowe i kurs "Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego" - stopień I w atrakcyjnej cenie
• zdobędziesz certyfikat księgowego i zdobędziesz zawód księgowego - kod zawodu 331301
• wiedza i zdobyte umiejętności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności,
• zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, praktyków i pracowników Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
• jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w kwestiach rachunkowości
 
Program skierowany jest do:
• osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów 
• osób zainteresowanych problematyką księgowości i analiz finansowych
• osób prowadzących własną działalność gospodarczą
 
Podczas studiów:
• otrzymasz kompendium wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
• zdobędziesz wiedzę w zakresie stosowania narzędzi rachunkowo-finansowych
• podniesiesz kwalifikacje finansowo-księgowe
 
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.