Kadry i płace w praktyce


Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce, absolwenci zdobędą specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, systemu czasu pracy, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, uprawnień rodzicielskich i urlopów pracowniczych, możliwych roszczeń pracowniczych, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS. 
Będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas realizowanych obowiązków, a uzyskane kompetencje społeczne umożliwią im satysfakcjonujące wykonywanie czynności w zespole pracowniczym i na samodzielnych stanowiskach kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Nabędą praktyczne umiejętności obsługi programów Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.
 
Program studiów obejmuje 164 godziny dydaktyczne. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3600 zł,  (1800 zł/sem.)
 
Na studiach podyplomowych Kadry i płace w praktyce kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.
 
W programie:
Podstawy prawa pracy
Polityka kadrowa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
Odpowiedzialność pracodawcy
Urlopy pracownicze
Systemy wynagrodzeń
Czas pracy i jego ewidencja
Regulaminy w prawie pracy
Związki zawodowe i rady pracownicze w zakładzie pracy
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Ewidencja płac
Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne
Nadzór i kontrola Inspekcji Pracy
BHP w zakładzie pracy
Informatyczna ewidencja płac (program Symfonia Kadry i Płace)
Informatyczna ewidencja płac (program Płatnik)
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem.Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
Program studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium dyplomowego i prac dyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów. 
 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji. 
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.