Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka


Studia podyplomowe Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka skierowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. Celem studiów jest przygotowanie uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej.

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy, oraz osób z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka
Program studiów obejmuje 510 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 5250 zł,  (1750 zł/sem.)
 
Studia realizowane zgodnie z wytycznymi i standardami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
 
Absolwent studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna -  diagnoza i terapia dziecka posiada kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 
Ukończenie studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna -  diagnoza i terapia dziecka dających wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz kompetencji do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej.

Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi.

Na studiach podyplomowych kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków m.in. rekomendowanych przez PTIS instruktorów i terapeutów SI) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. Jest ono zorientowane na wspieranie rozwoju nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. 
 
W programie:

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej

Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego

Neuroanatomia

Podstawowe regulacje prawne w zakresie diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

Arkusz obserwacji  integracji sensorycznej , wybrane testy diagnostyczne i kwestionariusze rozwoju sensorycznego. Badanie dziecka na sali SI. Omówienie wniosków z badania. Konsultacja pisemnych diagnoz

Budowa i funkcjonowanie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, zapachu oraz układu przedsionkowego i proprioceptywnego

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci: (m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym, (MPD) niepełnosprawnością wzrokową, obniżoną sprawnością intelektualną, dziecko ze spektrum autyzmu, dzieci z zespołem wad wrodzonych, ADHD, Zespół Downa, dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS)

Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków klinicznych z danych z wywiadu i zgłaszanych problemów

Sala doświadczeń świata

Rola rodziców w terapii dziecka, współpraca z rodzicami. Zasady współpracy wielospecjalistycznej. Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI

Metodyka konstruowania i wdrożenia diet sensorycznych

Praca z zaproszonym dzieckiem. Omówienie nagrań z zajęć z dzieckiem

Gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci z zaburzeniami SI

Zastosowanie  metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej

Budowa  programów  terapii i technik terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci: (m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), niepełnosprawnością wzrokową, obniżoną sprawnościową intelektualną, dziecko ze spektrum autyzmu, dzieci z zespołem wad wrodzonych, ADHD, Zespół Downa, dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS)

Praktyka  zawodowa


Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii, fizjoterapii, rehabilitacji oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.