Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami przygotowują słuchaczy do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i użytkowymi w oparciu o obowiązujące prawodawstwo, a także w interesie właściciela zasobu, mając na względzie efektywność ekonomiczną oraz wzrost wartości zarządzanej nieruchomości. 

Studia pozwolą również słuchaczowi podejmować decyzje w zakresie prawidłowego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami samorządowymi, zwłaszcza w aspektach mieszkalnictwa komunalno-socjalnego.
Ponadto absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz posiądzie wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie prawidłowej analizy w kontekście wykonywania zadań prospektora nieruchomości. 
Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, absolwenci zdobędą specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu analizy rynku nieruchomości, kwalifikacji zarządcy nieruchomościami (mieszkalnymi i użytkowymi), kwalifikacji pośrednika w obrocie nieruchomościami, analiz ekonomicznych dotyczących efektywności zarządzania nieruchomościami, dokumentacji technicznych i aktualnych trendów budowlanych. 
Będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas realizowanych obowiązków, a uzyskane kompetencje społeczne umożliwią im satysfakcjonujące wykonywanie czynności w zespole pracowniczym i na samodzielnych stanowiskach pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomościami mieszkaniowymi oraz użytkowymi, czy prospektora nieruchomości.
 

Program studiów obejmuje 158 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3500 zł,  (1750 zł/sem.)

Na studiach podyplomowych Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy zawodowej.

W programie:

Zarządzanie nieruchomościami:
Źródła informacji o nieruchomościach
Gospodarka przestrzenna
Zarządzanie nierchomościami mieszkaniowymi i użytkowo-inwestycyjnymi
Obsługa i zarządzanie wspólnotami
Zarzadzanie nieruchomościami zabytkowymi

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
Rynek nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawy marketingu i technik sprzedaży nieruchomości

Prawo:
Podstawy prawa z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami
Tworzenie regulaminów w zarządzaniu nieruchomościami
Podstawy prawa zamówień publicznych

Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości:
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
Podstawy księgowości w zarządzaniu nieruchomościami
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomościach
Podstawy wyceny nieruchomości

Techniczna obsługa nieruchomości:
Nowe technologie w budownictwie
Dokumentacja obiektów budowlanych
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.