Logopedia

Kwalifikacyjne studia nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (nie dające przygotowania pedagogicznego). Studia skierowane do osób posiadających dyplom magistra studiów humanistycznych - głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki, dyplomu lekarza, fizjoterapeuty.

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
Na studiach podyplomowych Logopedia kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców zarówno teoretyków, jak i praktyków logopedów, neurologopedów, psychologów i pedagogów w celu należytego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu logopedy.
Studia skierowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, gabinetach logopedycznych, szpitalach i przychodniach specjalistycznych, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w instytucjach medialnych.


Program studiów obejmuje 810 godzin dydaktycznych w tym 150 godzin praktyk.
Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 7200 zł,  (1800 zł/sem.). Możliwość płatności semestralnych lub ratalnych.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie logopedii będzie przygotowany metodycznie i merytorycznie do udzielania profesjonalnej pomocy osobom, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy. 

 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności, uzyskanie wymaganych zaliczeń i złożenia pod koniec czwartego semestru pracy dyplomowej. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 80 punktów ECTS.


Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
zaświadczenie od foniatry lub lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.
Uwaga: Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego nie wydaje skierowań na badania lekarskie.
 
Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, filologiczne, fizjoterapeutyczne.
 

Uwaga: czynniki dyskwalifikujące kandydata do udziału w studiach podyplomowych Logopedia:
- kandydaci będący bezpośrednio po poważnych zabiegach dentystycznych i/lub ortodontycznych;
- noszący aparat ortodontyczny w okresie trwania studiów;
- mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie;
- mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny;
- nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego;
- realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi;
- prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową;
- mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.