Resocjalizacja i socjoterapia


Studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia przygotowują kompetentnych specjalistów do pracy w obszarze związanym z problematyką przestępczości oraz różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcjami rodziny. W trakcie studiów zdobędziesz kwalifikacje do prowadzania działań terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
Program studiów obejmuje 365 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3900 zł,  (1300 zł/sem.)

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 
Absowenci uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, psychopatologii, psychologii rozwojowej związane z metodyką pracy z grupą socjoterapeutyczną oraz dotyczące metodyki pracy resocjalizacyjnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych programem zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych słuchacz powinien zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.