Matematyka dla nauczycieli


Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. 
 
Program studiów obejmuje 390 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 
 
Opłata za studia: 3990 zł,  (1330 zł/sem.)
 
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Matematyka, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem Matematyki. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
 
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych, a ze stopniem licencjata do nauczania w szkołach podstawowych.
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych programem zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych słuchacz powinien zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS.
 
W programie:
arytmetyka,
wstęp do matematyki,
geometria elementarna,
algebra,
podstawy informatyki,
analiza matematyczna,
geometria analityczna,
rachunek prawdopodobieństwa,
elementy statystyki,
technologia informacyjna w nauczaniu matematyki,
metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
dydaktyka matematyki,
 
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra), z obszaru nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne w wymiarze co najmniej jednego semestru, posiadająca przygotowanie pedagogiczne.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.