Fizyka dla nauczycieli


Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania fizyki, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. 
 
Program studiów obejmuje 390 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk. Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. 
 
Opłata za studia: 3990 zł,  (1330 zł/sem.)
 
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Fizyka, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem Fizyki. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
 
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania fizyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych, a ze stopniem licencjata do nauczania w szkołach podstawowych.
 
W programie:
podstawy fizyki,
wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań,
dydaktyka fizyki,
eksperyment w nauczaniu fizyki,
pracownia fizyczna,
elementy astrofizyki i astronomii.
podstawy informatyki,
technologia informacyjna w nauczaniu fizyki,
metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
metodyka nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
dydaktyka fizyki
 
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra), z obszaru nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowała fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru, posiadająca przygotowanie pedagogiczne.
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie wymaganych programem zaliczeń, napisanie pracy dyplomowej. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych słuchacz powinien zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS.
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.