Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe skierowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)

Program studiów obejmuje 630 godzin dydaktycznych w tym 180 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 1750 zł/sem.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych 

Program studiów obejmuje 510 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk.
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Opłata za studia: 1650 zł/sem.

Absolwent  jest przygotowany do edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania działań w zakresie wspierania osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych. 
 
Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy i terapii z osobami ze spektrum autyzmu w różnych formach kształcenia.
 
Wybrane przedmioty ujęte w programie studiów:
podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
metody terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
metody wspomagające terapię i edukacje osób z zaburzeniami ze autyzmu
metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i programów terapeutycznych dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
praktyka zawodowa

Kształcenie kierunkowe – pedagogika specjalna  dotyczy Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej)
dydaktyka specjalna – 30 godzin
diagnostyka w pedagogice specjalnej – 30 godzin
praktyka zawodowa – 60 godzin 
 
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie wyższym - posiadająca dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł licencjata), studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł magistra). Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii

Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe: pedagogiczne z zakresu pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, logopedii oraz inne z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.