Rachunkowość budżetowa

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa jest kształcenie z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zdobędą specjalistyczną oraz praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczącą m.in. rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych oraz samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa, absolwenci zdobędą specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa finansów publicznych oraz rachunkowości, w szczególności zaś jej specyfiki w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach prowadzonych zajęć znajdą się również aspekty związane z prawem podatkowym oraz administracyjnym. Uczestnicy będą potrafili wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas rozwiązywanych przykładów praktycznych, a uzyskane kompetencje społeczne umożliwią im satysfakcjonujące wykonywanie czynności w zespole pracowniczym i na samodzielnych stanowiskach.

Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 
Opłata za studia: 3600 zł,  (1800 zł/sem.)
 
Na studiach podyplomowych Rachunkowość budżetowa kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) – znaczna część zajęć prowadzona będzie przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy, otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.

Absolwenci studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w pionach finansowo-księgowych. Taki pion znajduje się obligatoryjnie w każdym takim podmiocie – a ich ilość w samym tylko województwie kujawsko-pomorskim znacząco przewyższa tysiąc. Osoby już pracujące mają zaś realną szansę na awans na wyższe stanowiska – zarówno kierownicze, jak też samodzielne stanowiska.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości budżetowej uzyskują kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (w połączeniu z posiadanym co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym).
 
W programie:
Wprowadzenie do finansów publicznych
Wprowadzenie do rachunkowości
Zamówienia publiczne
Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
Organizacja rachunkowości budżetowej
Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
Rachunkowość jednostek budżetowych i samorządowych zakladów budżetowych
Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
Podatek VAT w sektorze finansów publicznych
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
Budżet zadaniowy
Controlling środków publicznych
 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem.Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
Program studiów podyplomowych nie przewiduje seminarium dyplomowego i prac dyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów. 
 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji. 
 
Studia skierowane są do:
• osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych
• osób zainteresowanych podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami
• osób pracujących lub przygotowujących się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych
• osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych
• osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (w połączeniu z posiadanym co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym).
 
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.