Administracja i zarządzanie

Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych tematyką szeroko pojętej administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania w administracji.  

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w administracji (rządowej i samorządowej), jak też dążących do pogłębiania swojej wiedzy oraz ponieść kompetencje zawodowe w celu ubiegania się o wyższe stanowiska służbowe. Studia podyplomowe administracja i zarządzanie skierowane są do osób chcących zdobyć wykształcenie z zakresu administracji publicznej oraz podstaw zarządzania w administracji i w przyszłości podjąć pracę w instytucjach administracyjnych różnego szczebla, w szczególności na stanowiskach kierowniczych lub w służbie cywilnej.

Program studiów obejmuje 164 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3300 zł,  (1650 zł/sem.)

Na studiach podyplomowych administracja i zarządzanie kształcenie realizowane jest według nowoczesnych standardów i metod edukacyjnych przy udziale wybitnych fachowców (zarówno teoretyków, jak i praktyków) w celu należytego przygotowania słuchacza do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), otwartego na nowe doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych.

W programie:
Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa gospodarczego
Podstawy prawa karnego skarbowego
Podatki i prawo podatkowe
Podstawowe problemy zarządzania i organizacji w sektorze publicznym
Prawo finansów publicznych
Podstawy rachunkowości budżetowej
Podatek VAT w działalności
Postępowanie administracyjne i podatkowe
Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa w teorii i praktyce
Podstawy prawa zamówień publicznych
Materialne prawo administracyjne
Ochrona danych osobowych
Udostępnianie informacji publicznej
Prawo karne dla urzędników
Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nadzór w administracji publicznej
Kontrola finansowa

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach podyplomowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.