Skuteczne zarządzanie

 
Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych zarządzaniem we własnych firmach, dla menedżerów oraz osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje interpersonalne.  
 
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego poszukiwania rozwiązań, nowoczesnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi oraz nabycie praktycznych umiejętności interpersonalnych, w tym menedżerskich, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3200 zł,  (1600 zł/sem.)


Absolwent studiów podyplomowych Skuteczne zarządzanie posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu strategii, finansów, zarządzania zespołami, psychologii przywództwa, zarządzania kompetencjami i talentami, negocjacji i mediacji, badań rynkowych, zarządzania projektami oraz planowania. Posiada również umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w pracy zawodowej. Absolwent studiów podyplomowych Skuteczne zarządzanie jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie opracować, zaprezentować i obronić plan, wybranego przez siebie przedsięwzięcia biznesowego. Realizując program studiów podyplomowych z zakresu Skutecznego zarządzania zdobywa również dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, przede wszystkim w zakresie rozumienia potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy i samorozwoju, opartego o własne doświadczenie.

 
Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie zaliczeń wymaganych programem, napisanie pracy dyplomowej. W celu  uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Skuteczne zarządzanie słuchacz powinien zdobyć co najmniej 30 punktów ECTS
 
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
udokumentowanie wyższego wykształcenia w postaci kserokopii dyplomu oraz oryginał do poświadczenia kserokopii
 
 
Warunki rekrutacji: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.